in English

по-русски

ба тоҷикӣ

ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻰ

 

Xuɣ̌nůni ziv Grammatika Barnůmā

 

embassy2.JPG

 

Zabůnšinosēn az Kentukkī Donišgoyat Xaraɣ Donišgo yakdigar qati amkori kinēn. Wēf maqsad Xuɣ̌nůni ziv Grammatika tartīb δędow.

Xuɣ̌nůni ziv indu-awrupoyi ziv isob sůd. Yid ziv tar pomēri zivēn gurū dēδdat dāδ zivēn vo tar xůnawodayi ǰanubi-šarqiyi ērůni zivēn dēδēn.  Xuɣ̌nůniyēnen yigůn čil azor nafar tar Toǰikistůni šarqi – kuistůni Pomērand zindagi kinēn. Yigůn bist azor nafar xuɣ̌nůniyēnga az tarafi Badaxx̌ůni Awɣůnistůn zindagiyēn. Xuɣ̌nůni ziv xu diga xex̌ zivēn dastūr (yazgulůmi tar Toǰikistůn, sariquli tar Xitoy, munǰůniyat sanglēǰi-iškošimi tar Awɣůnistůn, waxůniyat yidga tar Pokistůn) disga olatandidī varδēd nest sidow. Bēx̌di xuɣ̌nůniyēnen toǰiki zivat (toǰiki tar ɣarbi Ērůn ziven deδdat dawlati Toǰikistůnand wi rasmi ziv) rūsi zivti bašandaδ gāp δēn.

Māš barnůmā bād az Gulnoro Mirzovafoeva tar Kentukkī Donišgo yatow qati sar sat. Gulnoro Mirzovafoeva ištirokčiyi JFDP barnůmā, nīmsolayi duyumi 2007-and tar māš donišgo vad. Yik wi waxtand Gulnoro tar Amērika cavad yāyi Greg Stump dars dar borayi xuɣ̌nůni ziv grammatikayandi amčun masliatčiyi xuɣ̌nůni ziv kor chūd.  Wēf amkoriyi tar di vūdidī Greg Štamp, Andryu Hippislīyat Žanmarī Ruye-Willobīyēn dorandayi granti Kolēǰi Ilmat Unari Kentukki Donišgo sat. Ya granti wēfard dis imkůniyat dakčudidī wāδēn varδod Mirzovafoevayat δuga prafessarēn az Xaraɣ Donišgo Muqbilšo Alamšoevat Šonazar Mirzoev safarard tar Kentukki Donišgo pūl ǰudō kinēn. Yakǰoyā siminār zabůnšinosēni Amrikoyat Toǰikistůnand yi męst dawům čūd. Mark Lauersdorf kux̌ix̌ qati ya siminār tar offisi Itti(h)odiyayi isobbarori istifodā čīdow ilmēni insůniyand naɣ̌ǰīd.

(Y)ik šičām māš pi Šahlo Nekušoeva safar tar Kentukkī Donišgo intizor. Yata duyum nimsola tar Kentukkī Donišgo naɣ̌ʒimptat disam umēδvoridī māš amkorita wamqati pursamar naɣ̌ǰist. Šahlo mis ištirokčiyi JFDP, az tarafi Barnůmai Lingwistiyi Kentukkī Donišgota mis mablaɣ zęzd.

 

Xuɣ̌nůni ziv barnůmayand wam yilāv natiǰayēn

·         Andryu Hippislīyat Greg Štamp: “Efemīzmēnat fęlēn tasnīf xuɣ̌nůni zivand”, baromad jamomad dar borayi morfalogiyayand tar Sarēya Donišgo, (H)ilfort, Velikabritaniya (janubi ɣarbiyi Inglistůn), 26 Noyabr 2008

·         Andryu Hippislīyat Greg Štamp: “Marfalogiya mūjizayēn: naɣ̌ǰīδǰin zamůn xuɣ̌nůni zivand”, baromad anglisi šūbā kalokviyumand, Kentukkī Donišgo, 14 Noyabr 2008

·         Andryu Hippislīy, Greg Štampat Rafayel Finkel: “Korkardi mawōd saroyi šaroyitand: ziv šakl δēdōw ba maqsadi xuɣ̌nůni ziv tar sanad wēδdōwat tadqīq wi čidōw”, baromad tar yakum Baynalmillali Kanfirenciya dar borayi zivēn tar sanad wēδdōwat muofizat wēf chidōw, Gawāya Donišgo, Manao, 12-14 Mart 2009 pēx̌kax̌ sůd

·         Žanmarī Ruye-Willobī: “Yakǰōyā barnůmā dar borayi xuɣ̌nůni ziv tar sanad wēδdōw”, law(h)āta dar borayi dam mawzū tar yakum Baynalmillali Kanfirenciya dar borayi zivēn tar sanad wēδdōwat muofizat wēf chidōw, Gawāya Donišgo, Manao, 12-14 Mart 2009 pēx̌kax̌ sůd.

 

Shahlo Nekushoeva baromad: “Pomēri čīdat wi ramzen”

(tar Kentukki Donišgo, Aprel 8 2009-di pex̌kax̌ sat)

Baromad

PowerPoint

 

Duyum nimsolayi 2008 transkriptēn, Ɣaribsultůn Sultůnmamadova amkoriqatiyēn tartīb δoδǰak sat

Fēvrāl  28 2008

Aprēl 3 2008

Māy 8 2008

 

Sabtēn

·         “Kentukkī Donišgo natīǰаyēn” musoyibā dar borayi tobistůn siminār oyidi xuɣ̌ůni ziv (sayifayēn az internēt dar di borāga)

·         Xuɣ̌ůni sůgak Gulnoro Mirzovafoyevayi naql cačūɣ̌ǰ, musoyibā dar borayi falklorga zamimā suδǰ (Muqbilšo Alamšoev, Šonazar Mirzoev, Gulnoro Mirzovafoeva)

 

Maqolā Lexington Herald-Leader-ti (Leksington, Kentukkī)

 

Xuɣ̌nůni ziv/Sayifayēni Pomēr

Ellen Vulford Wēb-sayt

Xuɣ̌nůni ziv sayifā Etnalogiyayand

Xuɣ̌nůni ziv sayifā Pažuyiši Ērůni Bostůn Itti(h)odiyā saytti (sar bašand sūratēn tar galirēya)

Mu safar tar Osiyoyi Miyůnā (lapdi sūratēn)

Vertuali safar pi Xaraɣ:  qismi 1   qismi 2   qismi 3   qismi 4